Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Správa o službách sociálnej starostlivosti

v EÚ opäť zideologizovaná